Institutioner

             Aabybro 

             Dybbøl

             Filskov 

             Flemløse

             Fugleparken

                  LederFORUM

             Møllebo

             Sillerup

             SOSU Fyn

             Tisturion

             UC Lillebælt

messe1
messe2
messe3
messe4
messe5
messe6
messe7
show1
show2
stol
vendlet
01/11 
start stop bwd fwd

Velkommen til Flyt i flok.dk


Flyt i flok” er et udviklingsprojekt støttet af Forebyggelsesfonden.

Projektet fokuserer på plejepersonalets handlinger i forbindelse med forflytninger af plejehjemsbeboere, herunder forflytningsteknikker og brugen af forflytningshjælpemidler.

Projektets hjemmeside skal fungere som formidlingsplatform for projektets deltagere samt give viden til alle andre, som har interesse for projektet.

 

Projektets baggrund

Arbejdsbetingede skader inden for bevægeapparatet er væsentligt højere for SOSU-assistenter og -hjælpere inden for ældreplejen er væsentligt højere end for andre fagområder.

Der er allerede stor opmærksomhed på dette problem, og der anskaffes mange hjælpemidler både personlige og arbejdsmiljømæssige. Dog opleves det på plejecentre landet over, at hjælpemidlerne ofte ikke anvendes eller ikke anvendes optimalt. Det har undret lederne på de deltagende plejecentre.

Lederne har ud fra deres undren opstillet spørgsmål som f.eks., hvorledes introduktionen, implementeringen og den videre information om anvendelsen af hjælpemidlerne bør organiseres? Hvis fx medarbejderne i højere grad inddrages fra start i identificeringen af problemområderne, vil det så have en gavnlig effekt? Kan der identificeres en optimal undervisningsintensitet vedr. indførelsen af hjælpemidler? Har medarbejdernes grundlæggende viden om forflytninger betydning for anvendelsen af hjælpemidlerne i dagligdagen? Hvordan afhænger medarbejdernes anvendelse af hjælpemidler af deres hensyntagen til borgerne?

Lederne har sammen med vidensinstitutioner sat sig for at finde forklaringer på fænomenet og efterfølgende udvikle nogle løsninger på problemet.

 

Projektdeltagere

I Flyt i flok deltager 250 SOSU-assistenter og -hjælpere ansat på plejecentre i Haderslev, Kolding, Filskov, Åbybro, Sønderborg, Randers, Næstved og Assens. Derudover deltager ergoterapeutuddannelsen(UCL/Odense), SOSU-skolen Fyn (Middelfart), konsulentvirksomheden Tisturion og LEDERFORUM.

 

Projektets formål

Formålet er at afdække forklaringer på, hvorfor forflytningshjælpemidler enten ikke anvendes eller ikke anvendes optimalt og herudfra udvikle løsninger.

 

Projektperiode

Projektet er startet i januar 2011 og forventes afsluttet i december 2013.

 

Projektets faser

I løbet af de tre projektår gennemgår projektet følgende faser:

 

Fase 1. Opstartsfasen

Projektorganisationen opbygges.
De relevante skemaer udvikles.


Fase 2. Afdækningsfasen

Fagspecialisterne fra Ergoterapeutuddannelsen og SOSU-skolen indgår i en afdækning af forflytningsproblemer, deres nuværende beholdning af hjælpemidler og anvendelse af hjælpemidler samt medarbejdernes grundlæggende viden om forflytninger.


Fase 3. Dialogfasen

Efter afdækningen af problemstillingerne gennemføres en dialog mellem de eksterne forflytningsspecialister, interne samarbejdspartnere og plejepersonalet om løsningsmuligheder. Denne dialog føres på baggrund af resultater, der er fremkommet ved arbejds- og aktivitetsanalyser samt en ergoterapimodel for aktivitetsudøvelse, som ser på sammenhænge mellem medarbejder, forflytningssituation samt beboer og omgivelserne samt af principperne i den brugerdrevne innovation.


Fase 4. Præsentationsfasen

De eksterne forflytningsspecialister og Health & Rehab arrangerer en demonstration af forflytningshjælpemidler, hvor medarbejderne deltager i workshops. I forbindelse med demonstrationen aftales der konkrete efterfølgende afprøvningsforløb på de enkelte plejecentre.


Fase 5. Afprøvnings- og prioriteringsfasen

Hjælpemidlerne afprøves hjemme i dagligdagen. Der foretages en prioritering af de afprøvede løsninger, og der udarbejdes en prioriteringsliste på hvert plejecenter. Der foretages en midtvejsevaluering af procesforløbet.


Fase 6. Anskaffelsesfasen

Plejecentrene finder frem til, hvilke hjælpemidler de vil anskaffe.


Fase 7. Implementeringsfasen

Hjælpemidlerne implementeres. Implementeringen sker med forskellige ressourceforbrug og tilrettelægges forskelligt. De eksterne forflytningsspecialister underviser i samarbejde med udvalgte leverandører.


Fase 8. Anvendelsesfasen

Hjælpemidlerne tages i anvendelse i dagligdagen på de enkelte plejecentre. Der foretages undersøgelser løbende omkring plejecentrenes anvendelse af hjælpemidlerne.


Fase 9. Evalueringsfasen

Virkningen og effekten af indførelsen af hjælpemidlerne dokumenteres og analyseres.


Fase 10. Formidlingsfasen

Der formidles løbende resultater og erfaringer til medarbejdere, beboere, pårørende og ledelse gennem hele projektperioden. Der formidles ligeledes gennem projektets hjemmeside og artikler i trykte medier.

 

Vil du vide mere?

Ønsker du uddybende information er du velkommen til at kontakte projektleder Frants Christensen 2570 0752.